Miljöpolicy

Itegra är grönt

Vi är ISO 14001 certifierade. Detta är den internationella standarden för miljöledning. Certifieringen bekräftar att vi arbetar aktivt med att reducera vår belastning på yttre miljö.

Miljöpolicy

Itegra ska vara branschledande inom miljöstyrning. Itegra ska driva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot anställda, samhället och vår miljö. Vi ska alltid mins hålla oss innanför gällande lag och regelverk relaterade till miljö. Vi ska arbeta med kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete och vara den ledande inom vår bransch.

Vi förväntar oss att samtliga våra samarbetspartners arbetar med oss för att uppfylla våra miljöambitioner. Miljökrav kommer därför vara en central del i alla avtal vi tecknar med externa partners. Vi önskar även aktivt informera och ha en tät dialog med alla som är intresserade av att veta mer om våra miljömål.

Itegra ska

  • i den grad det är ekonomiskt försvarbart, prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter vid inköp
  • ha ett väldefinierat samarbete kring miljö med våra leverantörer
  • ha både ett reaktivt och proaktivt arbetssätt kring miljö inom vår bransch
  • ta hänsyn till vår yttre miljö vid värdering av nya produkter och tekniker
  • arbeta för att alltid ha en korrekt miljömärkning på våra produkter
  • låta vår miljökommunikation bygga på fakta och genomsyras av helhetssyn, öppenhet och tydlighet.
  • att genom information och samarbete inkludera våra anställda i vårt pågående miljöarbete

Transport

Itegra har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter sker med hjälp av speditörer så som svenska PostNord med flera. Transportbranschen generellt, och våra speditörer speciellt har alla fokus på miljöarbete, och vi arbetar kontinuerligt för att minska CO2-utsläpp. En stor del av våra transporter i norden sker i containers på tåg. Dessa har tidigare går på väg, men flyttats till tåg för att minska utsläpp och vår miljöpåverkan.

EE-avfall

Itegra är medlem i Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF). EÅF grundades 2007 för att samla in och återvinna elektronikavfall. Syftet med föreningen är att hjälpa anslutna medlemma att uppfylla sina förpliktelser som producent enligt förordningen 2005:209 (det så kallade WEEE-direktivet).

Källsortering

Hos Itegra källsorterar vi vårt avfall. I tillägg till det så arbetar vi kontinuerligt på att minska användandet av fysiskt papper. Detta görs t ex genom en ökad andel elektronisk marknadsföring, elektroniska trycksaker, fakturor, orderbekräftelser och packsedlar.

Emballage

Itegras huvudleverantör av emballage är miljöcertifierad. All plast som används är miljövänlig och kan brännas och användas på nytt utan att avge farliga gaser. Kartongen vi använder är gjord av returfiber (insamlat avfall som är återanvänt). Itegra är dessutom medlem i REPA-registret. REPA-registret finansierar insamlandet av kartong och plastförpackningar för tusentals företag i Sverige.

Energiförbrukning

Vi har identifierat flera förbättringsområden där vi kan reducera energiförbrukningen i våra kontor och lager. Vi har system som övervakar strömförbrukning, och timers (som stänger av viss el kvällstid) i våra lokaler.

Val av leverantör

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Vi försöker ständigt påverka våra partners för att göra de förbättringar som ger minst miljöbelastning i alla led.

Itegra är grönt

Alla Itegras medarbetare har genomgått en miljöuppläring. Vi har ett stort engagemang gällande vår miljösatsning och för att tillsammans skapa ett grönare Itegra.