Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor  Itegra / Komplett Distribution Sweden AB - uppdaterat 2023-04-06

Denna information är hämtad från Itegra. OBSERVERA, all kopiering från Itegra websida är ej tillåten

1. Allmänt
Dessa försäljnings-och leveransvillkor gäller på all försäljning från Komplett Distribution Sweden AB, nedan kallad Itegra, om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna.

2. Kunder
Itegra säljer endast till kunder som är, av Itegra, auktoriserade återförsäljare eller samarbetspartners. Kunden förutsätts vara kreditvärdig enligt vår kreditupplysning. Kunden förväntas vara slutkund behjälplig med offerter, komposition av helhetslösningar och att erbjuda slutkund service och support av sålda produkter. Inköp från Itegra skall göras på regelbunden basis och om så inte sker förbehåller Itegra sig rätten att ta bort beviljad kreditlimit och stänga kundkontot.

3. Beställningar
För att en beställning skall vara bindande för Itegra måste beställningen skriftligen vara bekräftad av Itegra. Beställning till Itegra innebär samtidigt accepterande av, vid varje tillfälle, gällande försäljnings- och leveransvillkor. Uppdaterade försäljnings- och leveransvillkor finns på www.itegra.se och kan skickas ut till kund på begäran.

Itegra tar ut en avgift på 50 kr ex. moms för beställning understigande 500 kr per leveranstillfälle.

4. Produktinformation
Alla uppgifter och data i Itegras produkt-, materialkataloger, webb etc, kan ändras och eller justeras utan särskilt skriftligt meddelande. Itegra reserverar sig för eventuella felaktigheter på Itegra.se och i andra media.

5. Pris och betalning
Samtliga priser på web eller i andra media är angivna exklusive moms och frakt. Efter särskild kreditprövning sker betalning mot faktura. Itegra utfärdar fakturan på leveransdagen. Leveransdagen är dagen vi har packat varorna och överlämnat dem till PostNord för transport. Itegra förbehåller sig rätten att ändra priser på web och i annan media utan föregående avisering. Varor som av Itegra köps i utländsk valuta prissätts enligt gällande valutakurs. Om priset förändras +/- 2 % från orderdatum till sändningsbekräftelse, förbehåller Itegra sig rätten att korrigera priset därefter.

Om kunden anser att det fakturerade priset skiljer sig från det överenskomna, skall detta rapporteras till Itegra inom åtta arbetsdagar från leveransdagen.

Om fakturan inte betalas i rätt tid har Itegra rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och har i förekommande fall rätt att hålla på leverans eller del därav. Vid betalningsanmärkningar förbehåller sig Itegra rätten att, utan förvarning, kräva betalning mot postförskott och då tillkommer postens avgifter.

6. Fakturaavgift
Som en del av vårt miljöengagemang skickar vi våra fakturor elektroniskt. För de kunder som väljer att erhålla pappersfaktura skickad per post tar Itegra ut en fakturaavgift på SEK 60 kr ex. moms. Den elektroniska fakturan skickas till den av kunden angivna huvudkontakts mailadress om inget annat överenskommits.

7. Ägarförbehåll
Itegra förbehåller sig rätten att återtaga den försålda produkten intill dess köparens samtliga förpliktelser enligt detta avtal till fullo infriats. Om köparen är i dröjsmål med betalningen till Itegra förbehåller sig Itegra rätten att så länge dröjsmålet varar, när som helst häva köpet och återta produkten.

8. Leverans och frakt

Fraktkostnad tillkommer på samtliga ordrar. Varorna levereras EXW Sandefjord, Norge (Incoterms). Eventuell importavgift till Sverige betalas av Itegra. Risken för varan övergår till kund när varan överlämnats till transportör. Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från Itegras lager. Itegra ombesörjer för kundens räkning transport och väljer lämpligt transportsätt.

Kunden skall vid mottagandet av produkterna, se till att dessa överensstämmer med orderbekräftelse och senast två arbetsdagar efter mottagandet meddela Itegra avvikelser.

Eventuella transportskador, dolda som synliga, ska rapporteras till Itegra så snabbt som möjligt eller inom sju (7) arbetsdagar. Underlåtelse att rapportera in fraktskada utanför tidsfristen kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Itegra.

 9. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Itegra. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Itegra. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Itegra avhjälper fel i eller företar omleverans av produkten. Garantitiden räknas från Itegras fakturadatum, om ej annat angivits. Itegra står inte för ersättningsdelar, -produkter under servicetiden, ej heller kostnader för arbete som kunden har i samband med garantiärende. 

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel på utrustning som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia såsom CD-, DVD-skivor.

10. Ångerrätt
Itegra lämnar ej vare sig s.k. ”öppet köp” eller någon generell returrätt. Speciella regler och erbjudanden kan dock förekomma. Tag kontakt med våra säljare för information.

Retur av felbeställd produkt: Av kunden felbeställda varor till ett värde på eller under 250 kr ex. moms tar Itegra inte tillbaka. Av kunden beställda varor, i obruten förpackning, till ett värde överstigande 250 kr ex moms tar Itegra tillbaka men debiterar kunden en felbeställningsavgift på 10 % av värdet eller minst 250 kr ex. moms.

11. Returrutiner
Vid garanti hänvisar Itegra kunden till extern servicepartner där sådan finns. Uppdaterad lista över servicerutiner finns på

Retur av Produkter.

Om inget annat angivits skall RMA-nummer (returnummer) erhållas från Itegra innan retur sker vilket kunden enklast ansöker om via aktuell order på kundens konto på www.itegra.se. RMA-numret är giltigt i 14 dagar från utfärdandet. Det betyder att retur ska vara Itegra tillhanda inom 14 dagar samt innan garantitidens slut. Retursedel måste alltid bifogas returen. Returer ska alltid märkas med giltigt returnummer. Skriv dock aldrig direkt på varans ursprungsemballage om det samtidigt fungerar som fraktemballage. Ange alltid utförligt vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas. Generella angivelser som ”död” eller liknande är ej att anse som fullgoda. Gods som ankommer Itegra omärkta, utan giltigt RMA-nummer eller innehåller produkter som inte sålts av Itegra returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakten debiteras kunden.

Det åligger kunden att emballera produkten på ett sätt som godkänts av transportören. Itegra ersätter inte skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt/felaktigt emballage.

Vid godkänd retur krediterar Itegra kunden till det lägsta av varans dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat eller skadat emballage och/eller tillbehör.

Om en produkt vid kontroll inte uppvisar angivet fel, debiteras en felsökningsavgift om 200 kr ex moms samt returfrakt.

12. Ansvar för fel
Itegras ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. Itegras ansvar omfattar inte: a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion; b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Itegras instruktioner; c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal, tredje man eller genom andra omständigheter utom Itegras kontroll; d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. Itegra ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Itegra ansvarar för debiteras kund undersökningsavgift enligt Itegra vid varje tillfälle gällande prislista.

13. Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Itegra enligt förevarande försäljnings- och leveransvillkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Itegras ansvar omfattar endast direkta förluster. Itegras ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Itegra inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

14. Force majeure
Itegra ansvarar ej för skada eller försening som beror på lagbud, myndighets åtgärd, strejk, lockout, krigshändelse eller annan liknande omständighet som hindrar/försvårar Itegras fullgörande av leverans.

15. Skiljedom eller tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa försäljningsvillkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljeman enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

16. Copyright
Allt innehåll på www.itegra.se är att betrakta som Komplett Distribution Sweden AB eller underleverantörs egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Itegra.

17. Förändring av försäljnings- och leveransvillkor
Itegra förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra dessa försäljnings- och leveransvillkor.